พระราชประวัติ 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร' รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

02 ธ.ค. 2559     1,756


 
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 
 
 
 
     เมื่อพระชนมายุ ๒๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕
 
 
 
 
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต และเข้าโรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๙ จากนั้นทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนคิงส์สมิทธ์ เมืองซีฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และทรงเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิวฟิว ประเทศอังกฤษ
 
 
 
 
     ต่อจากนั้นทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย แล้วทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต การศึกษาด้านทหาร คณะการศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาเวลล์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙
 
 
 
 
     หลังจากนั้นทรงเข้ารับการศึกษาทีโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ ชุดที่ ๕๖ และในปี พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๐ ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทรงได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทรงเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แห่งสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.๒๕๓๓
 
 
 
 
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงรับราชการเป็นนายทหาร ประจำกรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ ต่อมาทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ , ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
 
 
 
     นอกจากนี้ ยังทรงผ่านการฝึกอบรมกรมทางทหารต่าง ๆ ในหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลีย และทรงฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรวิชาอาวุธพิเศษ การทำลายและยุทธวิธีการรบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการล่าตระเวนและต้นหนชั้นสูง หลักสูตรส่งทางอากาศ โดยเฉพาะหลักสูตรเครื่องบินขับไล่ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๓ พ.ศ.๒๕๒๖ เอ ที ดับบลิว ที่ฐานทัพอากาศวิลเลียมส์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนชั่วโมงบินกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมง และทรงปฎิบัติหน้าที่ครูการบิน สำหรับเครื่องบินขับไล่ของทหาร
 
 
 
 
     ขณะทรงปฎิบัติหน้าที่ทางการทหาร ได้ทรงเข้าร่วมปฎิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้าย บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราด
 
 
 
 
     ด้านพระราชกรณียกิจเพื่อผสกนิกรชาวไทย ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งทรงปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน มิได้ขาด นอกจากนี้ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมในงานพิธีการต่าง ๆ รวมถึงการประชุมที่สำคัญ ทั้งยังได้พระราชทานคำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ราษฎรหลายกลุ่มอาชีพ ที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายและการดำรงชีวิต ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศต่าง ๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี
 
 
 
 
     พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการ คือการปฎิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่นายทหาร โดยเฉพาะเรื่องวินัยทหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมที่ตั้งกองทหารหน่วยต่าง ๆ อยู่เสมอ และพระราชทานความรู้ความเชี่ยวชาญจากการที่ทรงศึกษามา ให้กับทหารทุกเหล่าทัพ
 
 
 
 
     นอกจากนี้ยังทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน มีโอกาสทางการศึกษาอย่างสูงสุด ด้วยการพระราชทานทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีประเทศ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล
 
 
 
 
     ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงให้การสนุบสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีถ้วนหน้าเสมอกัน
 
 
 
 
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงเสด็จออกทรงผนวช เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับการถวายสมณนามว่า วชิราลงกรโณ ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และทรงลาสิกขาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑
 
 
 
 
     นอกจากนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อานาประชาราช มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน
 
 


แสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! ข่าววันใหม่ แนะนำ

ข่าว ยอดนิยม