เปิดเล่ห์ ลบเหลี่ยมโจร ตอน เล่ห์แม่บ้าน (ตอนจบ) (ep.31)

07 ก.พ. 2559     1,735


ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จะจ้างแม่บ้านต่างด้าว
 
1.ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงานต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ)
 
2.นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงาน ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้ายออกจากงาน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 
คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน
1.มีหลักฐานใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือผู้เดินทางผ่าน (Transit Visa)
 
2.มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 
3.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดในโทษอย่างร้ายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 
4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตทำงาน
 
5.ต้องไปติดต่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ ตท.2
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอตามที่กำหนด ณ สำนักงานของกรมการจัดหางาน ซึ่งสถานประกอบการของนายจ้างนั้นตั้งอยู่
 
สำหรับเขตกรุงเทพมหานครไปติดต่อสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานในต่างจังหวัดติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งสถานประกอบการของนายจ้างนั้นตั้งอยู่
 
 
 
 
ติดตามชมซี่รี่ส์เหลี่ยมโจรย้อนหลังพร้อมเทคนิคลบเหลี่ยมโจรที่นี่:


แสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! เหลี่ยมโจร แนะนำ

ละคร|ซีรี่ส์ ยอดนิยม